Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat – , Jakarta Mae gwên ‘n giwt yn wir y cefnogwr mwyaf o ymddangosiad. Er mwyn cael gwên giwt a swynol, mae angen ystyried ymddangosiad y dannedd hefyd. Un ohonynt yw bod lliw dannedd gwyn llachar hefyd yn effeithio ar eich ymddangosiad.

Yn anffodus, mae lliw gwyn llachar y dannedd yn pylu wrth i ni heneiddio. Gall llawer o bethau achosi i ddannedd fynd yn afliwiedig. Mae yna newidiadau sy’n effeithio ar wyneb cyfan y dannedd, rhai yn ymddangos fel smotiau neu linellau ar enamel y dant (yr haen anoddaf ar y tu allan i’r dannedd).

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Mae yna nifer o bethau a all achosi i ddannedd gwyn afliwio, megis bwyd neu ddiodydd a all staenio’ch dannedd, fel yfed coffi neu de yn aml. Arferion ysmygu, amlygiad gormodol i fflworid, teneuo enamel dannedd oherwydd heneiddio, bwyta gormod o fwydydd wedi’u prosesu asidig, gan gynnwys diodydd meddal, melysion neu rai ffrwythau. Gofal deintyddol amhriodol, megis brwsio dannedd llai na dwywaith y dydd, porffyria (cronni cemegau naturiol yn y corff), defnyddio gwrthfiotigau tetracycline, ac ati.

Berbagai Cara Memutihkan Gigi Melalui Perawatan Dokter

Darganfyddwch yn dda beth sy’n achosi i’ch dannedd newid lliw, os yw oherwydd yfed bwyd a diod neu’ch arferion gwael nad ydynt yn gofalu am eich dannedd yn ddyddiol, yna rhoi’r gorau i ddefnyddio ar unwaith a gwella’ch arferion.

Yna ar ddydd Sadwrn (20/10/2018) gallwch chi roi cynnig ar wahanol ffyrdd o wynhau’ch dannedd yn naturiol gan ddefnyddio’r cynhwysion isod.

* Ffaith neu ffug? I ddarganfod gwir y wybodaeth sy’n cael ei dosbarthu, ffoniwch WhatsApp y rhif Gwiriad Ffeithiau 0811 9787 670 trwy nodi’r allweddair a ddymunir.

Mae hydrogen perocsid yn asiant gwrthfacterol y gellir ei ddefnyddio i ladd bacteria yn y geg. Bydd gargling gyda hydrogen perocsid wedi’i gymysgu â swm cyfartal o ddŵr am un funud yn cadw’ch ceg yn lân a’ch anadl yn ffres.

Peringati Hari Kesehatan Gigi Dan Mulut Nasional, Berikut 6 Cara Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Tepat, Salah Satunya Minum Air Putih

Yn ogystal, gellir defnyddio hydrogen perocsid i wynnu dannedd. Mae hyn hefyd yn amlwg yn nifer y deintyddion sy’n defnyddio hydrogen perocsid fel cynhwysyn i wynhau dannedd eu cleifion.

Ffordd arall o ddefnyddio’r ddau gynhwysyn hyn yw cymysgu rhywfaint o hydrogen perocsid gyda rhywfaint o soda pobi i greu past sy’n helpu i dynnu mwy o blac oddi ar eich dannedd. Gwnewch yn siŵr bod mwy o hydrogen perocsid yn y cymysgedd na soda pobi. Oherwydd os na wnewch chi, gall y soda pobi, sydd mor graeanog â phapur tywod mân, erydu’r enamel dannedd.

Efallai eich bod yn amau ​​manteision olew cnau coco ar gyfer gwynnu dannedd, ond mae’n debyg bod llawer wedi profi hynny. Gall olew cnau coco wenu’n naturiol a gwneud eich dannedd yn iachach.

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Yn syml, brwsiwch eich dannedd ag olew cnau coco, gadewch ef ymlaen am 5-20 munud, yna rinsiwch eich ceg i’w rinsio. Ffordd arall yw brwsio’ch dannedd gyda lliain sydd wedi’i socian mewn olew cnau coco.

Empat Tips Merawat Gigi Sehat Dan Bersih

I gael y canlyniadau mwyaf posibl, gallwch gymysgu ychydig ddiferion o olew cnau coco i’ch past dannedd wrth frwsio’ch dannedd. Mae gan y sylwedd hwn hefyd briodweddau gwrthfacterol sy’n helpu i amddiffyn a glanhau’r deintgig. O ran sgîl-effeithiau, nid oes gan olew cnau coco naturiol unrhyw sgîl-effeithiau sy’n niweidiol i’r dannedd, y geg a’r corff.

Mae Finegr Seidr Afal nid yn unig yn cael ei ddefnyddio i ysgafnhau a chlirio acne ar yr wyneb, ond mae hefyd yn gweithredu fel gwrthfiotig naturiol yn ogystal ag asiant glanhau dannedd ar gyfer staeniau ystyfnig. Yn enwedig staeniau oherwydd yfed coffi yn aml ac amlygiad nicotin o ysmygu. Mae finegr seidr afal yn cynnwys asid asetig, potasiwm, magnesiwm, probiotegau, a chyfansoddion ensymau a all ladd microbau a bacteria niweidiol a hyrwyddo twf bacteria probiotig sy’n dda ar gyfer treuliad.

Gall lefel pH finegr seidr afal hefyd dynnu staeniau oddi ar eich dannedd. Felly nid yw’n ddrwg i honni bod finegr seidr afal yn helpu whiten dannedd yn naturiol. Mae defnyddio finegr seidr afal i wynhau’ch dannedd yn ymwneud â chysondeb. I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch yn barhaus am o leiaf fis.

Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus oherwydd gall y cynnwys asid erydu enamel dannedd os ydych chi’n brwsio’n rhy galed neu’n defnyddio gormod. Ar ôl brwsio’ch dannedd â finegr seidr afal, mae’n well brwsio’ch dannedd eto gyda phast dannedd rheolaidd heb fflworid neu o leiaf rinsiwch eich ceg yn drylwyr. Fel arall, gallwch hefyd wlychu blaenau eich bysedd gyda finegr seidr afal a’i roi neu ei rwbio ar eich dannedd. Gadewch ef am funud ac yna golchwch ef â dŵr.

Cara Membersihkan Karang Gigi Dengan Bahan Alami

Mae’r egwyddor yr un fath â finegr seidr afal, oherwydd mae croen oren neu lemwn (gan gynnwys olew hanfodol lemwn) yn cynnwys asidau buddiol a gallant wyngalchu dannedd.

Fodd bynnag, rhaid cymryd i ystyriaeth y gall lefelau uchel o asid hefyd niweidio enamel dannedd os caiff ei ddefnyddio’n rhy ymosodol. Yn yr un modd â finegr seidr afal, os ydych chi’n defnyddio orennau, croen oren, neu lemonau ar eich dannedd, mae’n syniad da gorffen gyda rinsiad dŵr glân.

Lwcus i’r rhai sy’n hoffi mefus. Gellir defnyddio mefus fel ffordd naturiol o wynnu dannedd. Ceisiwch stwnsio pedwar neu bum mefus a’u rhwbio dros eich dannedd i gyd, yna rinsiwch.

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Yn ogystal â mefus ac aeron eraill, gallwch ddefnyddio bwydydd sy’n llawn calsiwm, fel iogwrt neu laeth amrwd, yn ogystal â bwydydd sy’n llawn magnesiwm a photasiwm, fel llysiau deiliog gwyrdd, afalau neu gellyg. Moron, seleri a chnau fel cnau Ffrengig neu almonau.

Daun Sirih Dan Kunyit Ternyata Bisa Menjaga Kesehatan Gigi, Ini Bahan Alami Lainnya

Y tric yw cymysgu un o’r cynhwysion uchod o’ch dewis gyda soda pobi. Gellir defnyddio’r cymysgedd hwn yn lle past dannedd. Bydd soda pobi, a all hefyd gael gwared â staeniau, yn ogystal â ffrwythau a llysiau, sy’n llawn maetholion, yn bendant yn helpu i gadw’ch dannedd yn edrych yn wyn ac yn iach.

Am gyfnod hir, credwyd y gall carbon wedi’i actifadu, sef siarcol, amsugno tocsinau o’r corff. Mae’n ymddangos y gall siarcol hefyd helpu i wynhau’ch dannedd oherwydd gall siarcol amsugno’r plac sy’n achosi staeniau ar eich dannedd.

Mae gwynnu dannedd yn naturiol â siarcol yn eithaf syml, sef trwy wlychu brws dannedd a’i drochi mewn powdr siarcol wedi’i actifadu. Yna brwsiwch eich dannedd fel arfer, gan roi sylw arbennig i’r mannau lliw.

Yna rinsiwch â dŵr nes ei fod yn lân. I gael y canlyniadau gorau, brwsiwch eich dannedd â siarcol ddwy neu dair gwaith yr wythnos. Fodd bynnag, nid yw’r dull hwn yn cael ei argymell ar gyfer y rhai sy’n defnyddio braces neu argaenau.

Cara Memutihkan Gigi Secara Alami Di Rumah, Aman Dan Efektif

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus sut i whiten eich dannedd yn naturiol, nawr yw’r amser i osgoi dannedd melyn sy’n gwneud i chi deimlo’n ansicr.

Lleihau eich cymeriant o ddiodydd sy’n cynnwys cyfansoddion tannin, fel te a choffi. Os teimlwch na allwch dorri lawr ar y diodydd hyn, defnyddiwch welltyn wrth yfed. Mae hyn yn helpu i leihau cyswllt dannedd â chyfansoddion tannin.

Yn ogystal â the a choffi, ceisiwch leihau’r defnydd o losin lliwgar a diodydd meddal. Nid treuliad yn unig sy’n teimlo perygl diodydd meddal. Faint o asidau a chyfansoddion cromogenig sy’n ddigon i bylu lliw gwyn dannedd.

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Osgoi ysmygu. Mae’r arfer hwn nid yn unig yn ddrwg i’ch iechyd, ond gall hefyd newid lliw eich dannedd. Cwtogwch ar eich cymeriant siwgr i gadw’ch dannedd yn iach. Gall bwyta gormod o siwgr gynyddu twf Streptococcus mutans, y bacteria sy’n achosi plac ar ddannedd. Os nad ydych wedi gallu ei leihau, brwsiwch eich dannedd yn syth ar ôl peth amser ar ôl bwyta bwyd melys.

Perawatan Gigi Dan Gusi Yang Bisa Kamu Lakukan Di Rumah

Bwytewch fwydydd sy’n llawn calsiwm fel llaeth, caws a brocoli. Gall y bwydydd hyn helpu i gryfhau enamel dannedd a lleihau’r erydiad sy’n achosi dannedd melynu.

Un o’r pethau pwysicaf y mae angen i chi ei ddeall yw y bydd gwynnu’ch dannedd yn naturiol yn gofyn am broses. Ni chewch y canlyniadau rydych chi eu heisiau mewn un cynnig. Mae gan y dulliau uchod y potensial i gyflawni canlyniadau os cânt eu gwneud yn gynaliadwy ac yn y tymor hir. Y GYNGHRAIR EWROPEAIDD: Rhestr o dimau sydd wedi cymhwyso ar gyfer 16 olaf Cynghrair Europa: 3 thîm yn sicr, Arsenal ac MU yn dal yn fregus. Cliciwch yma!

Yn ogystal ag yfed caffein, gall cymryd llawer o feddyginiaethau achosi dannedd i droi’n felyn. Felly nid yw dannedd gwyn yn ddigon gyda phast dannedd.

, Jakarta – Mae cael dannedd gwyn a glân yn freuddwyd i bawb. Credir y gall dannedd gwyn a glân gynyddu hunanhyder wrth ryngweithio â phobl eraill.

Ladies, Begini 8 Cara Merawat Veneer Gigi Agar Tetap Bagus Dan Tahan Lama

Ychydig iawn o bobl sy’n cymryd gwahanol ddulliau i gael dannedd gwyn pefriog. Yn wir, mae yna rai sy’n talu ffioedd drud i’r meddyg am wynnu dannedd.

Mewn gwirionedd, gellir gwynnu dannedd yn naturiol heb lawer o gost. Mae gwynnu dannedd gyda chynhwysion naturiol hefyd yn bendant yn fwy diogel. Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn amyneddgar, oherwydd yn naturiol ni ellir gwynnu dannedd ar unwaith.

Mae’n rhaid i chi ofalu am eich dannedd yn rheolaidd gyda chynhwysion naturiol, ni allwch ei gael os mai dim ond unwaith neu ddwywaith y gwnewch hynny. Nid yw gofalu am eich dannedd ychwaith yn ddigon i frwsio’ch dannedd.

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Ond cyn i chi wybod sut i wneud hynny, mae angen i chi wybod achos dannedd melyn. Mae yna nifer o arferion a all achosi i’ch dannedd afliwio ac edrych yn fudr. Dyma achosion dannedd melyn:

Cara Ampuh Bikin Gigi Kamu Tetap Putih Alami

Mae croen oren yn ateb i’r rhai sydd â diffyg hyder oherwydd dannedd melyn. Felly, peidiwch â rhuthro i daflu’r croen i ffwrdd ar ôl bwyta ffrwyth sitrws.

Mae croen oren yn cynnwys d-limonene, a all leihau melynu dannedd. Gallwch rwbio tu mewn croen oren gwyn. Rhwbiwch ef ar eich dannedd am 2-3 munud, yna rinsiwch neu gargle â dŵr plaen. Gwnewch y dull hwn yn rheolaidd ddwywaith y dydd i gael canlyniadau mwy effeithiol.

Credir, yn ogystal â chroen oren, y gall croen banana hefyd wynnu dannedd melyn. Mae yna lawer o bobl o hyd nad ydyn nhw’n credu bod croen banana yn gallu gwynnu dannedd yn naturiol.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw rhwbio tu mewn croen banana ar eich dannedd am funud bob dydd. Mae astudiaeth yn profi y bydd rhwbio croen banana am wythnos yn gwneud i’ch dannedd ymddangos yn wynnach.

Cara Membuat Nafas Segar Dan Wangi

Mae gan lemwn a leim flas sur cryf. Fodd bynnag, profwyd bod y ddau ffrwyth hyn yn effeithiol wrth wynnu dannedd yn naturiol. Mewn gwirionedd, mae llawer o gynhyrchion past dannedd yn defnyddio sudd lemwn neu leim.

Mae’r ddau fath hyn o orennau yn lladd bacteria yn eich ceg yn effeithiol, gan adael eich dannedd yn edrych yn lân ac yn sgleiniog. Dyma sut i ddefnyddio sudd lemwn a lemwn i wynhau’ch dannedd:

Mae mefus yn un o’r ffrwythau sy’n gallu gwynnu dannedd yn naturiol. Gallwch ei fwyta’n uniongyrchol neu ei brosesu’n sudd mefus.

Cara Merawat Gigi Agar Tetap Putih Bersih Dan Sehat

Mae’r ffrwyth coch hwn yn cynnwys fitamin C ac asid malic, sy’n chwarae rhan weithredol wrth gael gwared â staeniau o ddannedd. Gall mefus hefyd atal wlserau, deintgig gwaedu a lladd

Pasta Gigi Terbaik Untuk Memutihkan Gigi

Related posts